თანხის უკან დაბრუნების პოლიტიკა


ვებ-გვერდიდან Turketidan.ge არასწორად/შეცდომით შესრულებული ტრანზაქციის შემთხვევაში, უნდა დაგვიკავშირდეთ საკონტაქტო ელ-ფოსტაზე, გვატყობინებთ დაუსრულებელი ან არასწორად შესრულებული ოპერაციის შესახებ და გვაწვდით შემდეგ ინფორმაციას:

მომხმარებლის სახელს, გვარს და ნომერს;

ოპერაციის განხორციელების თარიღს;

ჩარიცხული თანხის ოდენობას;

აღნიშნული წერილის საფუძველზე,  ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას გადახდილი თანხის დაბრუნების შესახებ.

 

თურქეთიდან -ის

ადმინისტრაცია